แหล่งท่องเที่ยว

วันพุธที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2554

กิจกรรมท่องเที่ยว จังหวัดสุรินทร์ - Surin Activities


 หมู่บ้านช้าง จ.สุรินทร์หมู่บ้านช้าง
 ลักษณะเด่นของชุมชน

เนื่องจากจังหวัดสุรินทร์มีพื้นที่ป่าลาดลงทำให้ ถิ่นอาศัยและแหล่ง อาหารช้างลดลงก่อให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจแก่ผู้เลี้ยงช้างเป็นเหตุให้ เหล่าควาญ ช้างนำช้างออกเดินแร่ร่อนในเมืองกลายเป็นปัญหาและ ส่งผลกระทบต่อ เนื่องต่อภาพลักษณ์ของช้างซึ่งเป็นสัญลักษณ์ ประจำชาติไทย ทางจังหวัดจึงจัดให้มีโครงการ " ช้างคืนถิ่นพัฒนา สุรินทร์บ้านเกิด" โดยมีเป้าหมายเพื่อนำช้างกลับคืนถิ่น และจัดกิจ กรรมเสิรมเพื่อให้ึควาญช้างมีอาีชีพ ด้วยเหตุนี้ หมู่บ้านตากลาง จึง กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัด และเป็นแบบอย่างของ การพัฒนาหมู่บ้าน โดยให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา เพื่อให้สังคมดำรงอยู่อย่างยั่งยืนและเข้ม แข็ง มุ่งการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการสืบ สานศิปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นหมู่บ้านช้าง

 กิจกรรมภายในชุมชน
พักโฮมสเตย์ มีบ้านให้บริการ 15 หลัง ชม และเรียนรู้ ตำราคชศาสตร์และพิธีกรรมเกี่ยวกับช้าง ชมการแสดง ของช้าง ดูช้างอาบน้ำ-เล่นน้ำ สัมผัสชิวิตคนเลี้ยงช้าง และร่วมเลี้ยงช้างอาบน้ำให้ช้างท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชมวิถีชีวิตชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติื นอก จากนี้ยังมีกิจกรรมพิเศษที่มีแห่งเี่ดียวในประเทศไทย คือ การแต่งงานบนหลังช้าง และการบวชนา้คช้าง นักท่องเที่ยวสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีอยู่หลากหลายได้อีกด้วย
 ที่ตั้ง ชุมชนตั้งอยู่ทางทิืศเหนือของตัวเมืองสุรินทร์ประมาณ 58 กม. บริเวณ ม.9, 13 ต.กรโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
 สนใจข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ นายประกิต กลางพัฒนา บ้านเลขที่ 30 ม.9, 13 ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120 โทร.0 4414 5023. 08 1967 5015
 เช่าเรือล่องแม่น้ำเจ้าพระยา

แม่น้ำเจ้าพระยา มหานทีแห่งแผ่นดินสยาม ก่อเกิดความอุดมสมบูรณ์หล่อเลี้ยงชุมชนลุ่มน้ำลำคลองภาค กลาง และเกื้อกูลต่อการสถาปนานครหลวงของไทยถึง 3 สมัย ได้แก่ อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์ ความยิ่งใหญ่ของสายน้ำสมดั่งนาม "เจ้าพระยา"อันเป็นตำแหน่งทรงเกียรติสูงสุดของขุนนางสมัยอยุธยา

เส้นทางล่องเจ้าพระยา จะนำพาเราไปสัมผัสภาพอดีตที่ยังมีชีวิตของชุมชนชาวบางกอกริมแม่น้ำเจ้า พระยาสายหลัก ผ่านพระบรมมหาราชวัง อันประกอบด้วยปราสาทราชมณเฑียรยอดสูลปิดทองประดับ กระจกส่งประกายระยิบระยับยามต้องแสง และยอดพระปรางค์วัดอรุณราชวรารามอีกฝั่งแม่น้ำปรากฎเป็น ภาพประดับประดาเส้นขอบฟ้ากรุงเทพฯ ในมุมมองที่งดงามที่สุด ควรค่าสมดั่งเป็นมรดกแผ่นดิน

สถานที่สำคัญระหว่างการล่องเจ้าพระยาระหว่างสะพานกรุงธนถึงสะพานกรุงเทพฯ ประกอบด้วย วัดราช สิงขร วัดยานนาวา สะพานตากสิน ตึกอีสต์เอเชียติค โบสถ์กาลหว่าร์ วัดทองนพคุณ ท่าราชวงศ์ สะพาน พุทธฯ ปากคลองตลาด โบสถ์ซางตาครู้ส (กุฎีจีน) วัดกัลยาณมิตร ป้อมวิไชยประสิทธิ์ วัดโพธิ์ วัดอรุณฯ  พระบรมมหาราชวัง วัดระฆัง  สถานีรถไฟบางกอกน้อย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สะพานพระปิ่นเกล้า ป้อมพระสุเมรุ วังบางขุนพรหม วัดราชาธิวาส โบสถ์คอน เซ็ปชัญ เป็นต้น

ติดต่อเรือเช่าล่องเจ้าพระยา
 ติดต่อได้ที่ ท่าช้าง ท่าสี่พระยา ท่าพระอาทิตย์ หรือสอบถามศูนย์ท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร โทร. 0 2225 7612-4
 มโนห์รา ดรีม เรือท่องเที่ยวหรูคลาสสิก ตกแต่งแบบไทย โทร. 0 2477 0770
 ล่องเจ้าพระยา เลียบเกาะรัตนโกสินทร์ ด้วยเรือด่วน
จากท่าน้ำ จ. นนทบุรี ถึงท่าน้ำวัดราชสิงขรในสมัยอยุธยาเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสายหลักจากอยุธยาสู่ ปากอ่าวไทย  ช่วงโค้งน้ำฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา ไหลเลียบผ่านเขตกรุงรัตนโกสินทร์ชั้นใน  หรือที่เรียกว่า " เกาะรัตนโกสินทร์ " ซึ่งสถาปนาในรัชกาลที่ 1 พ.ศ. 2325 โดยมีพระบรมมหาราชวังและ วัดพระแก้วอันงามสง่าเป็นสัญลักษณ์คู่บ้านคู่เมือง ฝั่งตรงข้ามเป็นที่ตั้งของพระราชวังเดิมสมัยธนบุรี และ วัดอรุณราชวราราม ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญที่รู้จักกันดีในหมู่ชาวต่างประเทศตลอดสายน้ำเจ้าพระยาทางนี้มี ท่าเรือหลายแห่งให้แวะขึ้นไปเดินชม มีทั้งตลาดดั้งเดิมคู่กรุงเทพฯ ตลาดดอกไม้ ผักผลไม้ ไม้ดอก ไม้ ประดับ รวมทั้งแหล่งอาหารและแหล่งจับจ่ายที่ได้สัมผัสสีสันวิถีชีวิตของคนกรุงเทพ ฯ ได้ตั้งแต่ย่ำรุ่งจน ถึงยามค่ำคืน หรือจะชมทิวทัศน์ของสถาปัตยกรรมทางน้ำทั้งโบสถ์ฝรั่ง มัสยิด วังเจ้านาย บ้านโบราณของ คหบดี  บริษัทห้างร้านของชาวตะวันตกที่แทรกสลับด้วยอาคารสำนักงานหรูทันสมัยที่สะท้อนการผสม ผสานสองบุคลิกของกรุงเทพฯ เป็นมหานครแห่งความทันสมัยและศูนย์กลางแห่งศิลปวัฒนธรรมแห่งชาติ

จุดลงเรือ บริษัทเรือด่วนเจ้าพระยา บริการทุกวันจากท่าวัดราชสิงขรถึงท่านน้ำนนทบุรี (ในช่วงเวลาเร่ง ด่วนไปท่าเรือปากเกร็ด) เที่ยวแรก เวลา  06.00 น. เที่ยวสุดท้าย  เวลา  18.40 น. สอบถามรายะเอียด เพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2222 5330

ตัวอย่างโปรแกรมท่องเที่ยวทางน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา โปรแกรม 1 วัน
เริ่มตั้งแต่เช้าตลอดเส้นทางล่องเแม่น้ำเจ้าพระยามีท่าเรือหลายแห่งให้แวะขึ้นไปเดินเที่ยว เช่น ปากคลอง ตลาด แหล่งขายส่งดอกไม้ และพืชผักผลไม้แห่งใหญ่ เทเวศร์ แหล่งขายต้นไม้และย่านอาหารอร่อย แต่ ที่ไม่ควรพลาดคือ การเดินชมย่านไชน่าทาวน์เยาวราช จากท่าน้ำราชวงศ์เดินเลียบไปตามถนนราชวงศ์ เข้าสู่ย่านไชน่าทาวน์ริมถนนเยาวราช แวะเข้าไปนั่งดื่มน้ำชา กาแฟที่ร้านกาแฟโบราณ หรือชิมอาหารจีน ในภัตตาคารรุ่นแรก ๆ ของเยาวราชบนถนนพาดสาย หากมีเวลาอาจเดินต่อไปทางสำเพ็งและพาหุรัดหรือ ลิตเติ้ลอินเดีย แหล่งขายผ้า อาหาร และเครื่องเทศแบบอินเดีย

อีกแหล่งที่ไม่ควรพลาดคือ ท่าพระอาทิตย์ยามเย็นเดินชมอาคารเก่าริมแม่น้ำตามเส้นทางเดินเลียบแม่น้ำ เจ้าพระยาสุดทางที่สวนสันติชัยปราการ ภายในสวนมีพระที่นั่งสันติชัยปราการริมน้ำไม่ไกลจากพระที่นั่งมี ต้นลำพูต้นสุดท้ายของกรุงเทพฯ เป็นที่มาของชื่อ "บางลำพู" ภายในบริเวณยังเป็นที่ตั้งของป้อมพระสุเมรุ ซึ่งเป็น 1 ใน 2 ป้อมรอบเกาะรัตนโกสินทร์ที่เหลืออยู่

 ล่องคลองบางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร
คลองบางกอกน้อยและคลองอ้อม คือ แม่น้ำเจ้าพระยาสายเดิมที่ไหลคดโค้งเป็นเกือกม้า ละแวกน้ำเป็น แหล่งเกษตรกรรมที่สำคัญ รู้จักกันในนาม "สวนในบางกอก" ปัจจุบันสวนริมคลองบางกอกน้อยแถบตลิ่ง ชัน บางพรม บางระมาดเป็นแหล่งพืชผักผลไม้ และดอกไม้นานาชนิด

คลองบางกอกน้อยเป็นเส้นทางล่องเรือยอดนิยมของชาวต่างประเทศ สามารถชมวิถีชีวิตริมคลอง และ แวะชมแหล่งท่องเที่ยวน่าสนใจมากมาย  สามารถติดต่อเช่าเรือได้ที่ท่าช้าง บริษัทเรือด่วนเจ้าพระยา โทร. 0 2623 6001 บริษัทเรือมิตรเจ้าพระยา โทร. 0 2225 6179  นอกจากนี้ยังมีบริการเรือโดยสาร จากท่าช้าง ไปตามเส้นทางบางกอกน้อย - บางใหญ่ ตั้งแต่เวลา 06.30 - 21.00 น. ค่าโดยสาร 30 บาท
 ล่องคลองชักพระ-ตลาดน้ำตลิ่งชัน

อยู่หน้าที่ทำการเขตตลิ่งชัน เป็นตลาดน้ำที่บรรยากาศจะแตกต่างกับตลาดน้ำที่อื่น ๆ ตรงที่มีแพให้เรือนำ สินค้ามาขาย สะดวกสำหรับนักท่องเที่ยวในการที่จะซื้อของ มีอาหารหลายชนิด อีกทั้งผลไม้ตามฤดูกาล ที่ชาวสวนพายเรือมาขายเอง วันอาทิตย์ทางเขตตลิ่งชันจัดดนตรีไทยบรรเลงโดยนักเรียนของโรงเรียนใน พื้นที่ และดนตรีกลางสวนป่าในช่วงเที่ยงวันเสาร์และบ่ายวันอาทิตย์ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเข้าร่วมเล่น ด้วยก็ได้ ใกล้สวนป่ามีร้านจำหน่ายพันธุ์ไม้ดอกไม้ ประดับ โดยสามารถเลือกซื้อคุณภาพดี ได้ในราคาถูก พันธุ์ไม้หายากตั้งแต่ต้นปาหนันช้าง ต้นจันทร์กะพ้อ ต้นสุพรรณิกา ฯลฯ ทางสำนักงานเขตได้จัดบริการ เรือนั่งชมธรรมชาติคลองต่าง ๆ พาชมสวนผลไม้ดอกไม้และสวนผักของชาวบ้าน

 คลองด่าน

จากคลองบางกอกใหญ่เลี้ยวซ้ายเข้าสู่คลองด่านซึ่งขุดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 เพื่อเป็นเส้นทางลำเลียง สินค้าจากเพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร ราชบุรี สินค้าที่ลำเลียงมาเป็นจำพวกอ้อย และน้ำตาล ซึ่ง เป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญ ตั้งแต่หลัง การทำสนธิสัญญาเบอร์นีกับอังกฤษในสมัยรัชกาลที่ 3 เป็นสินค้าที่ ชาวตะวันตกต้องการและให้กำไรมาก เพราะเป็นเส้นทางลำเลียงสินค้านี่เองตรงนี้จึงเป็นด่านเก็บภาษีอัน เป็นที่มาของชื่อคลอง

คลองนี้แบ่งสามช่วงตามชื่อเรียก คลองด่าน จะสิ้นสุดตรงวัดราชโอรสารามและต่อไปเป็น คลองสนามชัย หรือคลองมหาชัย เป็นจุดที่รัชกาลที่ 3 ได้เปิดโขลนทวารไปรบพม่า ที่ด่านเจดีย์สามองค์ จ.กาญจนบุรีคลองโคกขาม เป็นจุดที่เกิดตำนานพันท้ายนรสิงห์ ปัจจุบันยังมีเรือบรรทุกทรายหินจากมหาชัยมาตามเส้น ทางนี้ เพราะคลองนี้จะไปออกที่แม่น้ำท่าจีนได้

ร้านอาหาร จังหวัดสุรินทร์ - Surin Restaurant


 ร้านจำหน่ายอาหารในจังหวัดสุรินทร์
จานทอง จานทอง
ที่อยู่ : 201/18-20 ถนนจิตรบำรุง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
โทรศัพท์ : 0 4451 5599
ลำดวน ลำดวน
ที่อยู่ : ในโรงแรมทองธารินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
โทรศัพท์ : 0 4451 4281-8
สุรินทรา สุรินทรา
ที่อยู่ : ในโรงแรมเมมโมเรียล อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
โทรศัพท์ : 0 4451 1288
สำรับต้นเครื่อง สำรับต้นเครื่อง
ที่อยู่ : 201/44-6 ถนนจิตรบำรุง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
โทรศัพท์ : 0 4451 5015
สวนอาหารงาช้าง สวนอาหารงาช้าง
ที่อยู่ : 520 ถนนคชสาร อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
โทรศัพท์ : 0 4451 3179
สมบูรณ์โภชนา สมบูรณ์โภชนา
ที่อยู่ : 173-175 ถนนหนองดุม อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
โทรศัพท์ : 0 4451 5168
วังเพชร วังเพชร
ที่อยู่ : ในโรงแรมเพชรเกษม 104 ถนนจิตรบำรุง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
โทรศัพท์ : 0 4451 1274
เดอะโบว์ล เดอะโบว์ล
ที่อยู่ : ตรงข้ามโรงแรมเพชรเกษม 142 ถนนจิตร์บำรุง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
โทรศัพท์ : 0 4451 1897
ภัตตาคารแป๊ะตี๋ ภัตตาคารแป๊ะตี๋
ที่อยู่ : 40-42 ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
โทรศัพท์ : 0 4451 1682, 0 4451 1588
ระเบียงน้ำ ระเบียงน้ำ
ที่อยู่ : 45 หมู่ 7 ถนนสุรินทร์-บุรีรัมย์ ตำบลคอโค อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
โทรศัพท์ : 0 4472 5559 , 08 1732 4615

การเดินทางจังหวัดสุรินทร์ - Surin Transportation


 การเดินทางจากสุรินทร์ไปยังจังหวัดใกล้เคียง
ติดต่อสถานีขนส่งจังหวัดสุรินทร์ โทร. 0 4451 1756
 บุรีรัมย์111 กิโลเมตร
 ยโสธร135 กิโลเมตร
 ร้อยเอ็ด137 กิโลเมตร
 ศรีสะเกษ143 กิโลเมตร
 มหาสารคาม177 กิโลเมตร
 นครราชสีมา198 กิโลเมตร

เดินทางโดยรถยนต์
 รถยนต์
จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) แล้วแยกเข้าสู่เส้นทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ที่จังหวัดสระบุรีและเดินทางเข้าเส้นทางโชคชัย-เดชอุดม (ทางหลวงหมายเลข 24) ผ่าน อำเภอนางรอง อำเภอปราสาท จากอำเภอปราสาทแยกซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 214 ถึงตัวเมือง สุรินทร์ รวมระยะทาง 450 กิโลเมตร

หรืออาจเดินทางจากกรุงเทพฯไปจังหวัดนครราชสีมา ต่อด้วยเส้นทางหมายเลข 226 ผ่านอำเภอจักราช ห้วยแถลง ลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ สู่จังหวัดสุรินทร์ รวมระยะทาง 434 กิโลเมตร

เดินทางโดยรถไฟ

 รถไฟ
มีรถไฟออกจากสถานีรถไฟกรุงเทพฯ (สถานีหัวลำโพง) และสถานีบางซื่อ มีรถธรรมดา รถเร็ว และรถ ด่วนสายกรุงเทพฯ-อุบลราชธานี แวะจอดที่จังหวัดสุรินทร์ และรถดีเซลราง กรุงเทพฯ-สุรินทร์ สอบถาม รายละเอียด โทร. 0 2223 7010 และ 0 2223 7020, 1690 สถานีรถไฟจังหวัดสุรินทร์ โทร. 0 4451 1295, 0 4451 5393 www.railway.co.th
เดินทางโดยรถประจำทาง
 รถโดยสารประจำทาง
จากกรุงเทพฯ มีรถโดยสารประจำทางออกจากสถานีขนส่งหมอชิตใหม่ไปสุรินทร์ทุกวัน สอบถามราย ละเอียดโทร. 0 2936-2852-66
จากสถานีขนส่งจังหวัดสุรินทร์ ถนนจิตรบำรุง มีรถโดยสารประจำทางหลายสายดังนี้ -
 สายสุรินทร์-รัตนบุรี, สุรินทร์-กาบเชิง-ช่องจอม, สุรินทร์-โคกกระชาย (อำเภอปราสาท), สุรินทร์- ร้อยเอ็ด (สายเก่า), สุรินทร์-ร้อยเอ็ด (สายใหม่) , สุรินทร์-ยโสธร, สุรินทร์-นครราชสีมา, สุรินทร์- ศรีสะเกษ (ผ่านศรีขรภูมิ), สุรินทร์-กระโพ-นากลาง, สุรินทร์-พัทยา (มีทั้งรถธรรมดารถปรับอากาศและ
วีไอพี) ติดต่อ บริษัท ขนส่ง จำกัด โทร. 0 4451 1756
 สายสุรินทร์-กรุงเทพฯ ติดต่อ เศรษฐีทัวร์ โทร. 0 4451 1496 กิจการราชสีมาทัวร์ โทร. 0 4451 2161
 สายอุบลราชธานี-สุรินทร์-นครราชสีมา-ระยอง ติดต่อ นครชัยแอร์ โทร. 0 4451 5151 www.transport.co.th